సహనం

అద్దం చెప్పే అందమైన అబద్ధం నా మొహం.

అద్దం నా మనస్సులోకి చూడలేక పోతుందా…

లేక

చూపిస్తున్న సత్యాన్ని నేనర్థం చేసుకోలేకపోతున్నానా…?

ఏమో…?

కనిపించే ప్రతీ అందమైన దృశ్యం,

బడబాగ్నులను దాచుకుందేమో…

నీలాకాశ నిర్మలత్వం,

నిటలాక్షుని అగ్నికీలలను కప్పెస్తుందేమో….

నిబ్బరంగా కనిపించే గుండె,

నిరంకుశ పాషాణధ్వానాలను లోలోపల అణచి వేసిందేమో…….

గరళం మింగి నిర్మలంగా నవ్వుతున్న

నీలకంఠుడిని చూసి చూసి…..

త్రిశూలధారియై దుష్టుల దునుమాడాల్సిన కాలరూపుడిని

మర్చిపోయినట్టున్నామ్….

ఈ సహనం కూడా

భూకంపం వచ్చినట్టు,

సునామీ పుట్టినట్టు,

అగ్ని పర్వతం బద్దలయినట్టు…

ఫెటిల్లున పేలిపోతుందా…?

June 2020

1 Comment

  1. Friend says:

    Very good depiction of tolerance… Keep it up

    Liked by 1 person

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s