కవిత్వమ్….!

కవిత్వమ్..
 మనస్సు లోని మూలల్లోన, లోతుల్లోని పొరలల్లోన ఏదో జ్వాలా చలనం, ఇంకేదో ఏదో సంచలనం .. .. 
కవిత్వమొక సంవేదన, కవిత్వమొక ఆవేదన కవిత్వమొక సంఘర్షణ,కవిత్వమొక సత్యాన్వేషణ కవిత్వమొక బోధన, కావ్య సృజన ఒక ప్రసవ వేదన .. ..                                                                    ॥ మనస్సు లొని॥ 
కనిపించిన సంఘటనో, మైమరపించిన నటనో,ఎదురొచ్చిన సంకటమో, చుట్టుకున్న లంపటమో .. ..                                                                   ॥ మనస్సు లొని॥ మది  మలయానిలమో, హృది దాగిన బడబానలమో,భూమి పొరలలో జర్రున  అలజడులో, సాగర తెరలో గిర్రున తిరిగే పెను సుడులో..                                                                 ॥ మనస్సు లొని॥ 
దారిపక్క గుక్క పట్టిఏడ్చే ఒంటరి పిల్లాడో, చెట్టు కింద నిదురించే అలసిన రిక్షా వాడో వర్షపు బిందువు స్పర్శలతో కర్షక  నగవో, ఒంటరి  రాత్రులలో గుర్తొచ్చే ప్రేయసి తనువో.. ..                                                                 ॥ మనస్సు లొని॥ 
అంతర్నేత్రపు గమనపు దారిలో,  మెరిసీ మెరవని సినివాలిలోఅస్పష్ట రూపాల రేఖా చిత్రం, అగమ్యగోచర జీవన తత్త్వం,.. ..                                                                 ॥ మనస్సు లొని॥ 
మనసాంతర్గత   జ్వలనం,అంతర్ముఖ లోచన గానం,హృదయపు నిశ్వాసల నమకం, మనసు పలికే సరాగ గమకం  

              
అవును…. 

కవిత్వమొక సంవేదన, 

కవిత్వమొక ఆవేదన 

కవిత్వమొక సంఘర్షణ, 

కవిత్వమొక సత్యాన్వేషణ ..

కవిత్వమొక ఆగని తృష్ణ …. 

కవిత్వమొక  మిగిలిన ప్రశ్న…  … … 

కవిత్వమొక  బో ధ న, 

కావ్య సృజన 

ఒక ప్ర స వ వే ద న .. .. 

November 2013

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s