నేను నా మది – 3

పుడమికి 
పచ్చని చీర కట్టేందుకు 
ఆరాటపడుతున్న 
జీవుల కష్టం తో 
మమేకమయ్యేందుకు 
ఉబలాటపడుతోంది మది
….
భౌతిక పరిస్థితుల్లో
పడి కొట్టుకుంటూ
చేతలు రాక నేను….

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s