అంధకారం కావాలి


అంధకారం కావాలి అంధకారం…..
ఏ వెలుగులు సోకనట్టి అంధకారం
ఏ కిరణమూ ప్రసరించనట్టి అంధకారం

సంపూర్ణపు అంధకారం కావాలి.
నిబిడాంధకారం కావాలి.

ఏ అలజడికి ఆదరని,
ఏ చిరుకాంతులకు చెదరని,

సంపూర్ణపు అంధకారం కావాలి

మది, ప్రకృతి తో లయించేంత అంధకారం
బుద్ధి ఏ రకమైన సంబంధమూ ఏర్పర్చుకోలేని అంధకారం….
ఏ భయాలూ దరిచేరని అంధకారం…

ఆస్పష్ట రేఖలు, రూపులూ, ధ్వనులూ, కల్పనలు….. అన్నీ అస్తిత్వం కోల్పోయేంతటి అంధకారం కావాలి….

ఏ భావనాత్మక సూర్యుడూ
ఉదయించలేనంత అంధకారం కావాలి
అంధకారం కావాలి

ప్రశాంతతను మించినదేదో ఈ అంధకారం లో కావాలి.
నిర్భావావరణాని కన్నా గొప్పదేదో ఈ అంధకారం లో కావాలి.
….
కావాలి…
ఇప్పుడు మనస్సుకు అలాంటి అంధకారమే కావాలి…Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s