జతిన్ బాఘా

జతిన్ బాఘా భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటం లో అద్భుత పోరాట పటిమను చూపించి ప్రాణత్యాగం చేసిన మహనీయుడు,
దేశం కోసం ప్రాణాలు పణం గా పెట్టి పోరాడిన అమరుల గూర్చి ఈ తరం వారికి తెలియాలనే ఈ ప్రయత్నం…..More

ఉద్ధం సింగ్

దేశం కోసం ప్రాణాలు పణం గా పెట్టి పోరాడిన అమరుల గూర్చి, నిజమైన దేశభక్తుల గూర్చి ఈ తరం వారికి తెలియజేయాలని ఈ ప్రయత్నం…..More

గుండె కింద తడి

ఆరనివ్వకు…. ఆరనివ్వకు. అగ్నిని ఆరనివ్వకు…  మథనాగ్నిని …. ……………. మేధో బడబాగ్నిని… వస్తుంటాయ్ …. వస్తుంటాయ్ ….  ఉరికి …… ఉరికి కష్టాల్ ….. కష్టాల్ …..   వస్తుంటాయ్ …….వస్తుంటాయ్ ఉబికి… ఉబికి… కన్నీళ్ళ్ ……   కన్నీళ్ళ్ … …. …. పడనీయకు…. పడనీయకు…  అగ్నిపైన పడనియకు …   ఆరనివ్వకు… అగ్నిని…..  మథనాగ్నిని …… ….. మారనివ్వకు….  మారనివ్వకు….. నిన్నే దహించి వేసే కోపాగ్నిలా…  అసహనాగ్నిలా ……….  ……. ఆరనివ్వకు… అగ్నిలో పడి మథనాగ్నిలో పడి ….. ఆరనివ్వకు… నీ గుండె కింద తడి…More

ఉద్యమ బోధన

ఎన్నినాళ్ళు, ఎన్నిఏళ్ళీ బానిసత్వపు వారసత్వం….. దించిన తల ఎత్తకుంటే మదిలో నిప్పులు మండకుంటే….. అడుగు ముందుకు వేయకుంటే…… తొలగిపోదీ కర్కశత్వం…….. … మొహం నిండా నవ్వు పంచి ఆయుధాన్ని వెనక దాచి సరిహద్దు కావల వాడక్కడ వాడుచూపిన మాయలొ పడి వాడువేసే వేటుకోసం తలలు వంచి మనమిక్కడ…… .. ఈ రాతిరి దాటిపోతే కాంతులేనోయ్ వెలుగులేనోయ్ మెరుపులేనోయ్, జిలుగులేనోయ్,…. అడుగు ముందుకు వేయవోయ్ ఈ గడప దాటి కదలవోయ్….. … నోటికాడి ముద్దలను లాగేసె గద్దలనొదలబోం….. ఇప్పుడిప్పుడే మా రెక్కల…More