ఉద్యమ బోధన

ఎన్నినాళ్ళు, ఎన్నిఏళ్ళీ బానిసత్వపు వారసత్వం….. దించిన తల ఎత్తకుంటే మదిలో నిప్పులు మండకుంటే….. అడుగు ముందుకు వేయకుంటే…… తొలగిపోదీ కర్కశత్వం…….. … మొహం నిండా నవ్వు పంచి ఆయుధాన్ని వెనక దాచి సరిహద్దు కావల వాడక్కడ వాడుచూపిన మాయలొ పడి వాడువేసే వేటుకోసం తలలు వంచి మనమిక్కడ…… .. ఈ రాతిరి దాటిపోతే కాంతులేనోయ్ వెలుగులేనోయ్ మెరుపులేనోయ్, జిలుగులేనోయ్,…. అడుగు ముందుకు వేయవోయ్ ఈ గడప దాటి కదలవోయ్….. … నోటికాడి ముద్దలను లాగేసె గద్దలనొదలబోం….. ఇప్పుడిప్పుడే మా రెక్కల…More