స్త్రీ – మనుధర్మం: ఒక విశ్లేషణ

మనువు స్త్రీకి శత్రువా ?  Sri  Mvr Sastry గారి రచన. ముందుగా మనుధర్మం మీద కొందరు అపర మేధావుల అభిప్రాయాలు… “మనువు దుష్ట మేధావి. ‘న స్త్రీ స్వాతంత్ర్యమర్హతి ‘ అంటూ స్త్రీని ఏ దశలోనూ స్వేచ్ఛ లేని కట్టుబానిసగా ప్రకటించాడు. అది స్త్రీ జాతి అభ్యుదయానికి గొడ్డలిపెట్టు” …. మల్లాది సుబ్బమ్మ.“ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ స్త్రీలు స్వేచ్ఛగా ప్రవర్తించటానికి వీల్లేదు అని మనువు ఖండితంగా చెప్పాడు.. భారతచరిత్రలో హిందూ స్త్రీల అధోగతికీ, వారి పతనానికీ మూలకారకుడు మను ధర్మ…More